Đã là đầu tư thì chỉ cần làm ra tiền là được

Đã là đầu tư thì: Ai đúng cũng được, ai sai cũng được. Chỉ cần làm ra tiền là được.

Đã là đầu tư thì: Thuận tự nhiên cũng được, nghịch tự nhiên cũng được. Chỉ cần làm ra tiền là được.

Đã là đầu tư thì: Giỏi cũng được, dốt cũng được. Chỉ cần làm ra tiền là được.

Đã là đầu tư thì: Nhiều kiến thức cũng được, ít kiến thức cũng được. Chỉ cần làm ra tiền là được.

Đã là đầu tư thì: Phân tích nhiều cũng được, phân tích ít cũng được. Chỉ cần làm ra tiền là được.

Đã là đầu tư thì: Nhiều kinh nghiệm cũng được, ít kinh nghiệm cũng được. Chỉ cần làm ra tiền là được.

đầu tư

Đã là đầu tư thì: Phân tích cơ bản cũng được, phân tích kỹ thuật cũng được. Chỉ cần làm ra tiền là được.

Đã là đầu tư thì: Sử dụng nhiều chỉ báo cũng được, sử dụng ít chỉ báo cũng được. Chỉ cần làm ra tiền là được.

Đã là đầu tư thì: Lâu năm cũng được, lính mới cũng được. Chỉ cần làm ra tiền là được.

Đã là đầu tư thì: Đầu tư dài hạn cũng được, đầu tư ngắn hạn cũng được. Chỉ cần làm ra tiền là được.

Đã là đầu tư thì: Đầu tư giá trị cũng được, đầu tư tăng trưởng cũng được. Chỉ cần làm ra tiền là được.

Đã là đầu tư thì: Một mình cũng được, cả nhóm cũng được. Chỉ cần làm ra tiền là được.

Đã là đầu tư thì: Tự động cũng được, bán tự động cũng được, làm bằng thủ công cũng được. Chỉ cần làm ra tiền là được.

Đã là đầu tư thì: Nhiều vốn cũng được, ít vốn cũng được. Chỉ cần làm ra tiền là được.

Đã là đầu tư thì: Vốn tự có cũng được, vốn vay cũng được. Chỉ cần làm ra tiền là được.

Đã là đầu tư thì: Cổ phiếu cũng được, vàng cũng được, forex cũng được, bất động sản cũng được, bất cứ kênh tài chính nào cũng được. Chỉ cần làm ra tiền là được.

Đã là đầu tư – kinh doanh thì cái quan trọng nhất là lợi nhuận, làm ra tiền. Bạn làm gì hay như thế nào cũng được cả. Miễn là làm ra tiền, làm ra những đồng tiền 1 cách chân chính là được, đơn giản thế thôi. Bạn làm ra được tiền chứng tỏ là bạn đang làm đúng và làm tốt, còn khi bạn bị mất tiền đó là dấu hiệu chứng tỏ bạn đang làm sai cái gì đó. Cần phải dừng lại xem xét, khắc phục và sữa chữa. Còn làm như thế nào thì cũng là câu đó thôi, bạn làm gì cũng được, miễn là làm ra tiền là được.

Chắc hẳn bạn vẫn chưa quên quan điểm của người Do Thái: Kiến thức mà không thể làm ra tiền thì chỉ là thứ đáng để vứt đi.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>