Đa dạng hóa là một thuật ngữ quen thuộc với hầu hết các nhà đầu tư nói chung – và nhà đầu tư chứng khoán nói riêng. Ý nghĩa thông dụng nhất của đa dạng hóa, có thể tóm tắt ngắn gọn trong 1 câu nói duy nhất: Đừng bỏ tất cả trứng vào một