Chúng ta thường nghe cũng như đọc nhiều về gương thành công, về những vĩ nhân và thường không thích nói về thất bại, như thể chúng ta đã được lập trình để tránh thất bại… Lẽ nào thất bại chẳng có chút giá trị nào sao? Dám thất bại đề cập đến một mặt khác của