Chỉ thượng đàm binh – Đàm luận binh pháp trên giấy

Chỉ thượng đàm binh, hàm ý nói chuyện đánh trận trên giấy, ý nói khoác lác, xa thực tế.

Thời chiến loạn, ở nước Triệu, có 1 vị danh tướng tên TRIỆU XA. Vị danh tướng ấy có người con trai tên TRIỆU QUÁT, từ nhỏ say mê binh pháp, thông thuộc binh thư chiến sách, cứ nói đến việc bày binh bố trận là thao thao bất tuyệt. Bàn về chiến lược, rất có khẩu khí của nhà quân sư đứng đầu thiên hạ. Cha là TRIỆU XA từng bàn với ông về việc bài binh bố trận, cũng khó mà bắt bẻ được. TRIỆU QUÁT vẫn tự cho mình là thiên hạ vô địch.

chỉ thượng đàm binh

Danh tướng TRIỆU XA rất hiểu rõ con mình chẳng qua là chỉ học thuộc mấy quyển binh thư, chứ không có kinh nghiệm thực chiến, nếu để cầm quân thì tất nhỡ việc quân cơ và thí mạng quân lính, nên trước lúc qua đời đã dặn lại vợ rằng: “Đừng có cho con ra làm quan, để khỏi làm nhỡ việc lớn nhà nước, trở thành tội nhân làm mất nước Triệu”.

Thế nhưng, vào năm 260 trước công nguyên, TRIỆU QUÁT dẫn 20 vạn quân kéo đến Trường Bình, sau khi lão tướng LIÊM PHA giao lại binh quyền, TRIỆU QUÁT trong chốc lát đã thống lĩnh hơn 40 vạn đại quân nước Triệu. TRIỆU QUÁT vừa nhậm chức bèn lập tức chủ động xuất kích tấn công quân Tần.

Quân Tần cố ý đánh thua mấy trận, khiến TRIỆU QUÁT càng thêm hí hửng liên tục hô quân đánh đuổi, ngờ đâu toàn bộ quân Triệu đều sa vào vòng mai phục, 40 vạn quân Triệu bị vây chặt, không được tiếp tế lương thảo, không có viện binh đến cứu. Kết quả TRIỆU QUÁT bị trúng tên chết trong đám loạn quân, quân Triệu như rắn mất đầu, đều vứt bỏ vũ khí xin hàng.

Sau trận chiến này, ngoài trừ vài chục tên lính còn rất trẻ được thả ra, số còn lại đều bị chôn sống ở Trường Bình, trở thành một vụ thảm sát lớn trong lịch sử. Dòng sông xanh đã biến thành màu đỏ thẩm.

Do TRIỆU QUÁT chỉ giỏi đàm luận suông về binh pháp nhưng lại không có kinh nghiệm thực tiễn nên đã chôn vùi tính mạng hơn 40 vạn tướng sĩ và tiền đồ của nước Triệu, khiến hậu thế cười chê. Về sau mới có câu thành ngữ: “Chỉ thượng đàm binh” để chỉ loại người nói thì nghe hay lắm, nhưng làm thì dở tệ.

Nước Triệu đại bại trận này, đã khiến cho binh lực của sáu nước (Sở, Hàn, Ngụy, Triệu, Yên, Tề) phải xuống dốc, tạo cơ hội nước Tần thôn tính sáu nước. Các bậc trị quốc ngàn đời sau này đều xem đây là 1 bài học lớn.

Người có tài năng (đặt biệt là tài năng về quân sự) đều là những người có thái độ điềm tĩnh, nói rất ít, nghe rất nhiều. Mỗi lời nói của họ vững tựa thái sơn. Chỉ có bọn bất tài vô dụng, đồ điếu mồm mép mới khoa đại mà thôi.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>