Chiến lược quyền chọn – Options: SHORT CALL

Short Call = Sell A Call: bán quyền chọn mua.

Là chiến lược Income: nhận tiền trước, lãi lỗ tính toán sau.

Sử dụng: đi xuống hoặc đi ngang.

Độ khó: cấp độ 3.

Đặc điểm: lợi nhuận có giới hạn, lỗ không giới hạn.

Rủi ro lớn nhất: có khả năng mất toàn bộ số tiền trong tài khoản.

chiến lược option - Short Call

Chiến lược option – Short Call

Giả sử mã cổ phiếu công ty TravelCenters of America LLC (TA) hiện đang có thị giá là: 12.

Sau khi xem xét phân tích, các bạn tin là thị giá của TA sẽ đi ngang ở mức 12$ thôi. Do đó một trong những chiến lược option mà ta có thể sử dụng chính là Short Call.

Thị giá đang là 12, nên chúng ta phải đặt lệnh Short Call cao hơn $12, thí dụ là $13 ==> giá thực hiện là $13.

Lệnh của chúng ta sẽ được thể hiện như sau:

  1. Kiểu lệnh: SHORT CALL
  2. Mã cổ phiếu: TA
  3. Giá thực hiện: $13
  4. Ngày đáo hạn: 1 tháng sau

Ngay sau khi đặt lệnh, các bạn sẽ thấy tiền trong tài khoản tăng lên, số tiền tăng lên đó chính là phí bán quyền chọn. Thí dụ con số đó là $0.1/CP tức là $10/hợp đồng.

Từ đó ===> Điểm hòa vốn = $13/CP + $0.1/CP = $13.1/CP

Đến khi đáo hạn, chúng ta có các trường hợp như sau:

Trường hợp 1: Thị giá nhỏ hơn $13

Khi đó, hợp đồng SHORT CALL sẽ nằm ở phân vùng OTM và sẽ kết thúc một cách vô nghĩa. Chúng ta nhận toàn bộ số phí premium. Đó cũng chính là số lời cao nhất của chúng ta, trong trường hợp này chính là $0.1/CP tức là $10/HĐ.

Trường hợp 2: Thị giá nằm trong khoảng $13 đến $13.1

Trong trường hợp này, hợp đồng đã nằm trong phạm vi ITM và sẽ bị thực hiện quyền (exercise). Tuy nhiên,trường hợp này thì chúng ta vẫn lời, nhưng số lời trong trường hợp này sẽ thấp hơn số lời ở trường hợp 1, tức là lời ít hơn $0.1/CP hay $10/HĐ

Trường hợp 3: Thị giá lớn hơn $13.1

Khi đó hợp đồng SHORT CALL đã đi vào vùng ITM. Hợp đồng sẽ bị thực hiện quyền (exercise). Vì là bán quyền chọn mua, nên khi lệnh bị exercise là chúng ta phải bán cổ phiếu. Nếu không có cổ phiếu trong tài khoản thì sẽ xảy ra hiện tượng bán khống, rồi sau đó phải mới mua lại cổ phiếu theo thị giá mới.

Điều đó cũng có nghĩa là chúng ta bán cổ phiếu với giá $13/CP. Và sẽ phải mua lại cổ phiếu với thị giá lúc bấy giờ, hiển nhiên khi thị giá càng lên thì chúng ta càng lỗ vì khi đó chúng ta sẽ phải bỏ nhiều tiền hơn để mua lại số cổ phiếu mà chúng ta đã bán ở mức $13/CP.

Trong thí dụ này, nếu lời chúng ta chỉ lời tối đa là $10/hợp đồng và nếu lỗ là lỗ không giới hạn, Và Short Call là 1 chiến lược option được xếp ở cấp độ 3, cấp độ nguy hiểm. Bởi lẽ thế nên SHORT CALL hiếm khi được sử dụng đơn độc một mình, mà sẽ được dùng làm các chiến lược kết hợp mà các bạn sẽ được biết trong các bài viết tiếp theo.

Các bài viết liên quan tới Call Option:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>